LUCIAN

Penseur

Juridische incasso

Als het minnelijke traject geen resultaat oplevert

blijft er niet veel anders over dan te dagvaarden!.

Om u een indruk te geven van waar u aan begint, een beschrijving van wat er allemaal op u af komt wanneer u besluit een juridische procedure te starten.

Een zogenaamde 'dagvaardingsprocedure of bodemprocedure', waar we het in dit geval over hebben, begint met het opstellen van een dagvaarding. Deze kunt u zelf opstellen of laten opstellen door een door u gemachtigde deskundige of gerechtsdeurwaarder.

Wanneer het gaat om een redelijk eenvoudige dagvaarding waar in de regel weinig bijzonderheden in voor zullen komen zoals een geldvordering, kunt u het opstellen door LUCIAN laten verzorgen.

Wanneer het gaat om een gecompliceerde dagvaarding waarbij een zekere mate van expertise benodigd is, kunt u dit beter laten uitvoeren door een jurist.

Ik kan in dit soort situaties een geschikte jurist voor u benaderen en in opdracht van u een dagvaarding laten opmaken.

Betekening

Met het opstellen van de dagvaarding heeft u -kort door de bocht- uw vordering omschreven en de gronden aangegeven waarop uw vordering berust. Nu moet de dagvaarding nog aan de gedaagde (diegene waarvan u nog geld tegoed heeft) betekend worden. Dit betekenen dient door een beëdigd deurwaarder uitgevoerd te worden. Het is kortom zaak contact op te nemen met een deurwaarder om de dagvaarding te laten betekenen. Bij welke deurwaarder kunt u nou het beste terecht en wat komt er allemaal nog meer bij kijken wanneer je een deurwaarder een dagvaarding wilt laten betekenen?.

Ik kan al deze organisatorische 'rompslomp' voor u verzorgen en u zo veel werk uit handen nemen.

De dagvaarding is opgesteld en door een gerechtsdeurwaarder betekend, wat nu?. Nu is het wachten tot de oproepingsdag vermeldt in de dagvaarding. Op de oproepingsdag kunnen we vervolgens te maken krijgen met:

Conclusie van antwoord (CvA)

Een gedaagde die, zelf of via een gemachtigde, schriftelijk of mondeling verweer voert c.q. wil voeren tegen uw vordering. In dat geval zal door de gedaagde veelal direct om uitstel gevraagd worden aan de (kanton)rechter voor het zogenaamde concluderen van antwoord. In de regel krijgt de gedaagde bij toewijzing dan 4 weken uitstel om zijn conclusie van antwoord te formuleren en vervolgens schriftelijk of mondeling in te dienen. De eiser (u of uw gevolmachtigde) hoeft overigens niet aanwezig te zijn op de oproepingsdag. Samen met de conclusie van antwoord kan de gedaagde ook een zogenaamde eis in reconventie inbrengen c.q. een tegenvordering indienen.

Veroordeling bij verstek

Een gedaagde die niet, schriftelijk of mondeling, reageert op uw dagvaarding en dus niet verschijnt op de oproepingsdag. In het merendeel van de gevallen zal dan 'in beginsel' een toewijzend vonnis volgen. 'In beginsel', omdat een gedaagde nog verzet aan kan tekenen tegen het zogenaamde verstekvonnis.

De volgende punten behandelen het scenario ingeval de gedaagde schriftelijk of mondeling verweer voert tegen uw vordering door middel van een zogenaamde conclusie van antwoord.

Voortzetting procedure

De conclusie van antwoord wordt door de griffier opgestuurd naar de eisende partij. In de regel zal de (kanton)rechter na verzending van de conclusie van antwoord een comparitie (partijen dienen in dat geval te verschijnen ter terechtzitting) gelasten. Indien de (kanton)rechter geen comparitie gelast, dient zich een 2e schriftelijke ronde aan. Normaalgesproken zal in de dagvaarding de voorkeur uitgesproken worden voor schriftelijke behandeling van de zaak en zal dit verzoek ook gehonoreerd worden. In het vervolg zal ik dan ook uitgaan van verdere schriftelijke behandeling van het geschil.

Conclusie van repliek (CvR)

Binnen 4 weken na ontvangst van de conclusie van antwoord van gedaagde zal de eisende partij bij wijze van conclusie van repliek dienen te reageren. Er kan zonodig uitstel aangevraagd worden; wat overigens niet altijd toegekend wordt.

Ik kan u ook bijstaan bij het opstellen van de conclusie van repliek. Weten hoe een conclusie van repliek er precies uitziet en wat er allemaal in vermeldt dient te worden!. Een voorbeeld van een conclusie van repliek vindt u hier.

of uiteraard, indien het een vordering betreft met een hoofdsom hoger dan €25.000,00;

een geschikte jurist voor u benaderen en in samenwerking met u een conclusie van repliek door hem of haar laten formuleren.

Conclusie van dupliek (CvD)

Conform het beginsel van hoor-en wederhoor zal het laatste woord aan de gedaagde partij zijn. Deze kan -ook weer na 4 weken- een conclusie van dupliek indienen. Het is overigens ook hier weer mogelijk uitstel aan te vragen.

Vonnis

Indien we er van uitgaan dat de (kanton)rechter van mening is dat alle feiten en omstandigheden voldoende zijn belicht zal eindvonnis worden gewezen. Dit eindvonnis levert een zogenaamde executoriale titel op waarmee het vonnis ten uitvoer gebracht kan worden. Veelal kan dit ten uitvoering brengen direct zonder dat een hoger beroep tegen de uitspraak de tenuitvoerlegging van het vonnis tegenhoudt; dit wordt een vonnis 'uitvoerbaar bij voorraad' genoemd.

Proceskosten

Ervan uitgaande dat u door de rechter in het gelijk gesteld wordt, zal hij de gedaagde (voor een gedeelte) veroordelen in de kosten van de procedure. In de praktijk moet u ervan uitgaan dat de gedaagde nooit voor de volle 100% van de kosten op zal draaien en er dus een gedeelte voor uw rekening zal blijven. Doorgaans past de kantonrechter een zogenaamde forfaitaire maatstaf toe bij het vaststellen van de hoogte van de kosten die voor rekening zullen komen van de gedaagde.

Mijn dienstverlening

Het voordeel van het inschakelen van LUCIAN bestaat met name uit het feit dat ik weet waar ik over praat en ook weet welke wegen bewandeld dienen te worden om een dagvaardingsprocedure op te starten en uiteindelijk met succes af te ronden. Zoals u in bovenstaande beschrijving kunt lezen, is het voeren van een dagvaardingsprocedure geen sinecure en is er een flinke dosis doorzettingsvermogen nodig om het hele proces te doorstaan. Mijn dienstverlening bestaat niet alleen uit het, in samenwerking met u, verzorgen van diverse juridische documenten (dagvaarding, conclusie van repliek), maar misschien wel meer uit het geven van bijstand op alle mogelijke manieren. Wanneer u met mij gaat samenwerken haalt u niet alleen kennis en knowhow in huis, maar heeft u tegelijkertijd een aanspreekpunt waar u met uw vragen/opmerkingen/suggesties en klachten terecht kunt en u zult zien dat u zo prima in staat bent het proces vol te houden.

Bedankt voor uw interesse en het beschikbaar stellen van uw tijd. Mocht u ondanks bovenstaande informatie toch nog met vragen zitten, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies

Tarieven

Hulpverlening bij het voeren van een juridische procedure geschiedt op basis van een offerte. In een kennismakingsgesprek zal het dossier met u doorgenomen worden en op basis van dit gesprek zal ik u een aanbieding doen met een geldigheidsduur van 14 dagen.

Wanneer er ten behoeve van uw dossier zaken geregeld moeten worden waarbij mijn aanwezigheid gewenst is, zullen de gemaakte reiskosten, naast de in de offerte overeengekomen vergoeding, bij u in rekening gebracht worden. De reiskosten bedragen €0,24 per afgelegde kilometer.

N.B.: de offerte die u ontvangt vermeldt een totaalbedrag. Er zullen derhalve niet ook nog eens kosten (behoudens eventuele reiskosten) in rekening gebracht worden wanneer ik een dagvaarding voor u moet opmaken of in samenwerking met u een conclusie van repliek moet formuleren.

N.B.: wanneer u in het gelijk gesteld wordt, wordt uw debiteur doorgaans veroordeelt tot betaling van (een gedeelte van) de kosten die u gemaakt heeft voor noodzakelijke juridische bijstand. U krijgt derhalve bij een positief resultaat (een gedeelte van) de kosten vergoed.


❖ Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW & portokosten ❖

Schulde-
naren

Sommatie of dagvaarding ontvangen?Sommatie of dagvaarding ontvangen?
Lees hier wat u moet doen...

FAQVeelgestelde vragen
en antwoorden over en uit de incassopraktijk...


Acties

Hoeveel ben ik waard?Kosteloos:
uw bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven volledig in kaart gebracht

QuickscanKosteloos:
uw jaar-en resultatenrekening doorgelicht op de meest vitale punten

Mystery GuestKosteloos:
een procedure naar keuze doorgelicht vanuit het perspectief van de klant

OverzichtOverzicht:
van alle acties


Publica-
ties

Zelfstandigen-
aftrek:Zelfstandigen-
aftrek:

van A to Z

Hfd 3Hfd 3:
urencriterium

Nieuwsbrieven:Nieuwsbrieven:
vlot op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Fiscaal Q4-2017Fiscaal Q4-2017

OverzichtOverzicht:
van alle publica-
ties