LUCIAN

Penseur

Minnelijke incasso

Persoonlijk, direct ; op basis van no cure, no pay

Geen tijd of energie meer om 's avonds nog uren achter uw computer te zitten om te controleren of uw debiteuren op tijd betaald hebben?. Alweer dezelfde debiteur die zorgt voor hoofdbrekens omdat er nog (steeds) niet betaald is?.

LUCIAN kan u op vele manieren ontzorgen, veelal op basis van no cure, no pay. Zo kan ik voor u het gehele minnelijke incassotraject verzorgen; van het versturen van een eerste sommatie met ingebrekestelling tot het één op één onderhandelen met een debiteur teneinde tot een oplossing te komen. Uw vordering is bij mij kortom in goede handen.

Omdat ik er niet op uit ben zoveel mogelijk incasso-opdrachten binnen te halen maar met mijn klanten mee probeer te denken, biedt LUCIAN naast incassodiensten de dienst 'pre-incasso' aan. De tools verzamelt in deze dienst worden u kosteloos aangeboden en leveren in het merendeel van de gevallen direct resultaat op. U zult merken dat het aantal vorderingen dat u ter incasso genoodzaakt bent aan te bieden zal afnemen en dat uw cashflow, zelfs op de korte termijn, aanzienlijk verbetert.

Trouwens; ik heb er geen enkele moeite mee als belangstellenden, die nog geen klant van mij zijn, gebruik maken van de tools. Overtuig uzelf van mijn dienstverlening en probeer de tools uit de productlijn 'Pre-incasso'!

Als de door u ingeschakelde hulpmiddelen onverhoopts toch niet blijken te werken, kunt u natuurlijk altijd besluiten de vordering aan mij over te dragen.

Het minnelijke incassotraject heeft uiteindelijk geen bevredigend resultaat opgeleverd?. LUCIAN kan u ook helpen wanneer u er voor kiest de zaak door te zetten en invordering wilt bewerkstelligen via het juridische traject.

Het minnelijke traject

1e sommatie met ingebrekestelling

Het minnelijke traject begint met het uitbrengen van een 1e sommatie met ingebrekestelling. Samen met de sommatie ontvangt de debiteur:

❖ een kopie van de originele factuur en eventuele herinneringen;
❖ een kostenoverzicht, en;
❖ een voorstel betalingsregeling (wordt alleen aangeboden bij vorderingen waarbij de hoofdsom >€100,00 bedraagt).

N.B.: uit het feit dat ik direct een voorstel tot het overeenkomen van een betalingregeling aanbied, blijkt wel mijn meer dan redelijke benadering. In deze fase begin ik direct met het toepassen van de door mij ontwikkelde 'push & pull-strategie'.

-->Push: o.a. de betalingstermijn van de 1e sommatie met ingebrekestelling van 14 dagen & de acceptatietermijn gekoppeld aan het voorstel betalingsregeling; nl. 7 dagen.

-->Pull: het aanbieden van een voorstel betalingsregeling. Debiteuren hikken nogal eens aan tegen het direct en volledig betalen van een openstaande vordering. Het aanbieden van een betalingsregeling geeft ze de gelegenheid op een redelijke en vooral haalbare wijze alsnog aan hun verplichtingen te voldoen.

Het combineren van push & pull-technieken resulteert erin dat debiteuren, op een redelijke manier, in een positie gemanoeuvreerd worden die voor mij, en daarmee natuurlijk uiteindelijk ook voor u, het meest gunstige resultaat oplevert.

Ik breng de 1e sommatie met ingebrekestelling op de volgende manieren bij uw debiteur onder de aandacht:

❖ Schriftelijk
❖ Via e-mail
❖ Telefonisch
❖ Via fax
❖ Via sms

N.B.: de mate waarin van de laatstgenoemde 4 methoden gebruik gemaakt kan worden is afhankelijk van het feit of de daarvoor benodigde gegevens aangeleverd worden door de opdrachtgever (vast-en mobiel telefoonnummer, faxnummer & e-mailadres).

2e sommatie

Indien er -uiterlijk 14 dagen na het uitbrengen van de 1e sommatie- geen betalingsregeling getroffen is of volledige betaling van de openstaande vordering ontvangen is van de debiteur; wordt door mij een 2e sommatie verzonden. De wijze waarop de sommatie verzonden wordt, is identiek aan hetgeen ik omschreven heb onder het kopje '1e sommatie met ingebrekestelling'. Hetgeen wel afwijkt van de 1e sommatie is de toonzetting. Hiermee bedoel ik dat ik de druk verder zal opvoeren, teneinde alsnog betaling van de openstaande vordering te realiseren.

3e sommatie

De kans dat ik genoodzaakt ben een 3e sommatie uit te brengen, is in de praktijk bijzonder klein. In het kader van mijn streven naar een redelijke benadering van de debiteuren van mijn opdrachtgevers, heb ik gekozen voor het aanbieden van een fatale mogelijkheid tot het buitengerechtelijk afwikkelen van de openstaande vordering. De 3e sommatie bestaat uit het telefonisch benaderen van de debiteur, om in een laatste gesprek alsnog betaling te realiseren.

Uiteraard kan het voorkomen dat, om wat voor reden dan ook, na het afleggen van het minnelijke traject de vordering niet voldaan is. Op dat moment zult u voor uzelf moeten afwegen of het de moeite waard is de zaak via de juridische weg aan te kaarten.

Bedankt voor uw interesse en het beschikbaar stellen van uw tijd. Mocht u ondanks bovenstaande informatie toch nog met vragen zitten, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies

Tarieven

Mijn vergoeding is als volgt opgebouwd:

❖ Incassokosten

Incassokosten worden door mij bij de debiteur in rekening gebracht. Het totaal bij de debiteur in rekening gebrachte kosten zal nooit meer bedragen dan de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) en salarissen in rolzaken sector kanton.
Zie voor meer informatie: staffel incassokosten.

❖ Provisie

Provisie komt voor uw rekening en wordt op betaalde bedragen in mindering gebracht c.q. bij de opdrachtgever gedeclareerd ingeval van betaling van (een deel van) de vordering. Als minimumvergoeding gelden de in redelijkheid gemaakte incassokosten.

Betaald bedrag Provisie
€0,00-<€500,00 20%
€500,00-<€1.000,00 18%
€1.000,00-<€2.000,00 16%
€2.000,00-<€4.000,00 14%
€4.000,00-<€6.000,00 12%
€6.000,00-<€8.000,00 11%
€8.000,00-<€10.000,00 10%
€10.000,00 en meer... Maatwerk

Debiteurenbezoek

Aantal adressen Per adres
1 €42,84
2 €34,78
3 €29,48
4 en meer €26,78

Reiskosten

€0,24 per afgelegde kilometer

Schuldbewaking

Schuldbewaking is kosteloos wanneer het de bewaking betreft van een vordering waarvoor ik het minnelijke incassotraject verzorgd heb. Uiteraard bepaalt u als klant zelf of u gebruik wilt maken van schuldbewaking; gaat u er gebruik van maken dan bereken ik u enkel de gemaakte portokosten door.

U wilt alleen de schuldbewaking door mij laten verzorgen?. In dat geval zijn onderstaande tarieven van toepassing.

€2,14 per verzonden document. Wanneer ik het heb over een 'verzonden document' moet u denken aan de periodieke betalingsherinnering of aan de ingebrekestelling welke verzonden dient te worden om de verjaring te stuiten. Uiteraard gebeurt verzending in nauw overleg met u als klant en verstuur ik niet lukraak documenten om de factuur 'op te jagen'.

€5,36 per debiteur per jaar ongeacht het aantal vorderingen.


❖ Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW & portokosten ❖

Schulde-
naren

Sommatie of dagvaarding ontvangen?Sommatie of dagvaarding ontvangen?
Lees hier wat u moet doen...

FAQVeelgestelde vragen
en antwoorden over en uit de incassopraktijk...


Acties

Hoeveel ben ik waard?Kosteloos:
uw bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven volledig in kaart gebracht

QuickscanKosteloos:
uw jaar-en resultatenrekening doorgelicht op de meest vitale punten

Mystery GuestKosteloos:
een procedure naar keuze doorgelicht vanuit het perspectief van de klant

OverzichtOverzicht:
van alle acties


Publica-
ties

Zelfstandigen-
aftrek:Zelfstandigen-
aftrek:

van A to Z

Hfd 3Hfd 3:
urencriterium

Nieuwsbrieven:Nieuwsbrieven:
vlot op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Fiscaal Q4-2017Fiscaal Q4-2017

OverzichtOverzicht:
van alle publica-
ties