Minnelijke incasso


Persoonlijk, direct, no cure no pay

Geen tijd of energie meer om 's avonds nog uren achter uw computer te zitten om te controleren of uw debiteuren op tijd betaald hebben? Alweer dezelfde debiteur die zorgt voor hoofdbrekens omdat er nog (steeds) niet betaald is?

LUCIAN kan u op vele manieren ontzorgen, veelal op basis van no cure, no pay. Zo kan ik voor u het gehele minnelijke incassotraject verzorgen; van het versturen van een eerste sommatie met ingebrekestelling tot het één op één onderhandelen met een debiteur teneinde tot een oplossing te komen. Uw vordering is bij mij kortom in goede handen.

Omdat ik er niet op uit ben zoveel mogelijk incasso-opdrachten binnen te halen maar met mijn klanten mee probeer te denken, biedt LUCIAN naast incassodiensten de dienst 'pre-incasso' aan. De tools verzamelt in deze dienst worden u kosteloos aangeboden en leveren in het merendeel van de gevallen direct resultaat op. U zult merken dat het aantal vorderingen dat u ter incasso genoodzaakt bent aan te bieden zal afnemen en dat uw cashflow, zelfs op de korte termijn, aanzienlijk verbetert.

Trouwens; ik heb er geen enkele moeite mee als belangstellenden, die nog geen klant van mij zijn, gebruik maken van de tools. Overtuig uzelf van mijn dienstverlening en probeer de tools uit de productlijn 'Pre-incasso'!

Als de door u ingeschakelde hulpmiddelen onverhoopts toch niet blijken te werken, kunt u natuurlijk altijd besluiten de vordering aan mij over te dragen.

Het minnelijke incassotraject heeft uiteindelijk geen bevredigend resultaat opgeleverd? LUCIAN kan u ook helpen wanneer u er voor kiest de zaak door te zetten en invordering wilt bewerkstelligen via het juridische traject.

Het minnelijke traject


1e sommatie met ingebrekestelling


Het minnelijke traject begint met het uitbrengen van een 1e sommatie met ingebrekestelling. Samen met de sommatie ontvangt de debiteur:

 een kopie van de originele factuur en eventuele herinneringen;
 een kostenoverzicht, en;
 een voorstel betalingsregeling (wordt alleen aangeboden bij vorderingen waarbij de hoofdsom > €100,00 bedraagt).

N.B.: uit het feit dat ik direct een voorstel tot het overeenkomen van een betalingregeling aanbied, blijkt wel mijn meer dan redelijke benadering. In deze fase begin ik direct met het toepassen van de door mij ontwikkelde 'push & pull-strategie'.

Push: o.a. de betalingstermijn van de 1e sommatie met ingebrekestelling van 14 dagen & de acceptatietermijn gekoppeld aan het voorstel betalingsregeling; nl. 7 dagen.

Pull: het aanbieden van een voorstel betalingsregeling. Debiteuren hikken nogal eens aan tegen het direct en volledig betalen van een openstaande vordering. Het aanbieden van een betalingsregeling geeft ze de gelegenheid op een redelijke en vooral haalbare wijze alsnog aan hun verplichtingen te voldoen.

Het combineren van push & pull-technieken resulteert erin dat debiteuren, op een redelijke manier, in een positie gemanoeuvreerd worden die voor mij, en daarmee natuurlijk uiteindelijk ook voor u, het meest gunstige resultaat oplevert.

Ik breng de 1e sommatie met ingebrekestelling op de volgende manieren bij uw debiteur onder de aandacht:

 Schriftelijk
 Via e-mail
 Telefonisch
 Via fax
 Via sms

N.B.: de mate waarin van de laatstgenoemde 4 methoden gebruik gemaakt kan worden is afhankelijk van het feit of de daarvoor benodigde gegevens aangeleverd worden door de opdrachtgever (vast-en mobiel telefoonnummer, faxnummer & e-mailadres).

2e sommatie


Indien er -uiterlijk 14 dagen na het uitbrengen van de 1e sommatie- geen betalingsregeling getroffen is of volledige betaling van de openstaande vordering ontvangen is van de debiteur; wordt door mij een 2e sommatie verzonden. De wijze waarop de sommatie verzonden wordt, is identiek aan hetgeen ik omschreven heb onder het kopje '1e sommatie met ingebrekestelling'. Hetgeen wel afwijkt van de 1e sommatie is de toonzetting. Hiermee bedoel ik dat ik de druk verder zal opvoeren, teneinde alsnog betaling van de openstaande vordering te realiseren.

3e sommatie


De kans dat ik genoodzaakt ben een 3e sommatie uit te brengen, is in de praktijk bijzonder klein. In het kader van mijn streven naar een redelijke benadering van de debiteuren van mijn opdrachtgevers, heb ik gekozen voor het aanbieden van een fatale mogelijkheid tot het buitengerechtelijk afwikkelen van de openstaande vordering. De 3e sommatie bestaat uit het telefonisch benaderen van de debiteur, om in een laatste gesprek alsnog betaling te realiseren .

Uiteraard kan het voorkomen dat, om wat voor reden dan ook, na het afleggen van het minnelijke traject de vordering niet voldaan is. Op dat moment zult u voor uzelf moeten afwegen of het de moeite waard is de zaak via de juridische weg aan te kaarten.

Bedankt voor uw interesse en het beschikbaar stellen van uw tijd. Mocht u ondanks bovenstaande informatie nog met vragen zitten, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies