Denk in Oplossingen

Bewindvoering


Zorgt voor rust in roerige tijden

Beschermingsbewind komt in beeld wanneer u door omstandigheden (tijdelijk) niet meer in staat bent (een deel van) uw eigen financiële belangen te behartigen. In dat geval kunt u, indien gewenst met een beetje hulp van LUCIAN, bewind aanvragen bij de kantonrechter.

'Door omstandigheden?'

Hierbij moet u denken aan:

Het hebben van een geestelijke-of verstandelijke beperking, waarbij u verslavingsproblematiek, ADHD, angststoornissen e.d. onder de geestelijke beperkingen kunt scharen;
Het hebben van een (tijdelijke) lichamelijke beperking zoals bijvoorbeeld een hernia waardoor u uw mobiliteit verloren heeft, dementie of de ziekte van Parkinson;
Het gebukt gaan onder problematische schulden.

'Tijdelijk of semi-permanent?'

Sinds 1 januari 2021 geldt dat in geval van problematische schulden de rechter het bewind alleen voor bepaalde tijd mag uitspreken. Bij bewind om een andere reden dan schulden of verkwisting geldt deze beperking in principe niet.

'(Een deel van) uw financiële belangen?'

U kunt ook beperkt bewind aanvragen; in dat geval beheert de bewindvoerder niet al uw geldzaken maar een deel, zoals uw spaargeld of eigen woning.

Wanneer de kantonrechter van mening is dat uw aanvraag toegekend dient te worden zal deze dit aan u kenbaar maken middels een beschikking. Deze beschikking toont tevens richting de buitenwereld dat LUCIAN in uw belang en dat van andere belanghebbenden is aangewezen als bewindvoerder.

Kan een bewindvoerder dan vervolgens niet zonder enig toezicht of controle 'zijn of haar gang' gaan met de financiële middelen e/o vermogen van de onderbewindgestelde? Nee, een bewindvoerder wordt door de kantonrechter gecontroleerd en dient jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen over de beheerde gelden e/o vermogen.

Rest natuurlijk de vraag wie er voor de kosten op gaat draaien, want voor niets gaat immers de zon op. De tarieven die in rekening gebracht mogen worden, worden jaarlijks bepaald aan de hand van de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters.

In 1e instantie dient u zelf de rekening op te pakken. Echter, wanneer er onvoldoende inkomsten e/o vermogen beschikbaar is, kan er bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de gemeente waar u ingezetene van bent. Uiteraard kan LUCIAN u helpen bij het indienen van een verzoekschrift om bijzondere bijstand indien u daar prijs op stelt!

Bedankt voor uw interesse en het beschikbaar stellen van uw tijd. Mocht u ondanks bovenstaande informatie nog met vragen zitten, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies