Denk in Oplossingen

Schuldhulpverlening


Wanneer schulden uw leven beheersen en u er op eigen houtje niet meer uitkomt!

Het zal u niet verbazen dat steeds meer Nederlanders worstelen om het hoofd boven water te houden. Niet zo verwonderlijk met alsmaar stijgende woonlasten, brandstofkosten en zelfs de dagelijkse boodschappen die in een jaar tijd met bijna 10% in prijs gestegen zijn.
Voor diegenen die kopje onder dreigen te gaan of al gegaan zijn, is schuldhulpverlening in veel gevallen de enige uitweg.
Hoe ziet schuldhulpverlening door LUCIAN er in de praktijk uit?

Inventariseren van de schulden

In de praktijk ga ik eerst met u de actuele situatie in kaart brengen, we gaan kortom uw schuldenpositie inventariseren. Waar en bij wie heeft u welke schulden?, zijn er in het verleden betalingsregelingen getroffen?, zijn er externe partijen ingeschakeld om de invordering van de schulden te verzorgen?, etc.

Maken van de begroting

Vervolgens is het mijn beurt om de begroting op te maken zodat we zicht krijgen op wat er periodiek aan inkomsten binnenkomt en wat er periodiek aan uitgaven uw huishouding weer verlaat.

Vaststellen van het leefgeld

Op grond van de uitkomsten van de begroting wordt het leefgeld vastgesteld. Het leefgeld is bedoeld voor dagelijkse noodzakelijke uitgaven zoals boodschappen, persoonlijke verzorging maar ook brandstof voor uw auto wanneer u deze moet gebruiken om naar uw werk te reizen.

Bepalen van de aflossingscapaciteit

Het budget -/- de vaste lasten -/- uw leefgeld vormt uw aflossingscapaciteit. Dit geld vormt de basis voor het betalingsvoorstel, met een looptijd van 36 maanden, welke aangeboden zal worden aan uw schuldeisers. In het voorstel wordt ook opgenomen dat mochten er schulden resteren na 36 maanden dat deze schulden dan kwijtgescholden worden. Hierbij geldt dan wel als voorwaarde dat u gedurende de looptijd van het traject de maximale aflossingscapaciteit benut om uw schulden af te lossen, uw vaste lasten op tijd worden betaald en er geen nieuwe schulden worden gemaakt.

MSNP

Indien het betalingsvoorstel geaccepteerd wordt door de schuldeisers kan de schuld worden afgelost volgens de MSNP (minnelijke schuldsanering natuurlijke personen). Dit aflossen van de schuld kan op 2 manieren, via schuldbemiddeling of via schuldsanering.

Schuldbemiddeling

houdt in dat u uw inkomsten gedurende 36 maanden stort op een afgescheiden derdenrekening en dat vanaf deze derdenrekening de schulden, in overeenstemming met het bereikte akkoord met de schuldeisers, afgelost worden.

Schuldsanering

houdt in dat er een saneringskrediet (lening) verstrekt wordt aan de schuldenaar. Met deze lening worden de bestaande schuldeisers afgelost. De schuldenaar lost vervolgens in 36 maanden het saneringskrediet af.

Dwangakkoord

Gaan de schuldeisers niet akkoord met het minnelijke voorstel en kan deze weigering als onredelijk bestempeld worden, dan kan een dwangakkoord aangevraagd worden via de rechter. Als de rechter meegaat met het verzoek om een dwangakkoord kan het minnelijke traject alsnog doorgang vinden.

WSNP

Als het minnelijke traject geen uitkomst biedt, kan er een aanvraag tot toelating tot het WSNP-traject (wet schuldsanering natuurlijke personen) worden ingediend bij de rechtbank. De rechter beslist of u toegelaten wordt tot het WSNP-traject. LUCIAN kan u helpen bij het indienen van een aanvraag bij de rechtbank.

Indien en zodra de aanvraag door de rechtbank gehonoreerd wordt, komt u onder toezicht te staan van een WSNP-bewindvoerder. Deze heeft een duidelijk andere taak dan de beschermingsbewindvoerder en ziet er voornamelijk op toe dat iedereen zich aan de spelregels houdt en dat de schuldeisers hun gelden op tijd ontvangen.

Bedankt voor uw interesse en het beschikbaar stellen van uw tijd. Mocht u ondanks bovenstaande informatie nog met vragen zitten, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen zodat ik in een 1-op-1 gesprek antwoord kan geven op al uw vragen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies